Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden (AV) van Arts Health Care, Praktijk voor Orthomoleculaire Geneeskunde (hierna: AHC), gevestigd te ’s-Hertogenbosch, Gerard Doustraat 20, 5212EJ, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67837778. Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden. Afwijkende voorwaarden worden niet geaccepteerd.

AHC behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht, nadat deze door AHC zijn bekendgemaakt op de website www.artshealthcare.nl.

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 1.        Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen AHC en een cliënt.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met AHC, voor de uitvoering waarvan door AHC derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2.      Behandeling

 1. De overeenkomst tussen AHC en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling. Deze overeenkomst gaat in op het moment dat de cliënt een afspraak met AHC heeft gemaakt voor het eerste consult.
 2. AHC zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op AHC rust een inspanningsverbintenis. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 3. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan AHC worden medegedeeld.
 4. Cliënt is volledig zelf verantwoordelijk voor melding van de overeenkomst met AHC aan zijn huisarts en, indien dit van toepassing is, zijn behandelend specialist.
 5. AHC heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 6. Indien door AHC of door AHC ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliënt of een door de cliënt aangewezen locatie, draagt de cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Tussen het eerste telefonische en/of e-mail contact en de eerste behandeling bij AHC zit een wachttijd. AHC hanteert een maximale wachttijd van 3 weken.
 8. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 48 uur voor de behandeling – weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak behoudt AHC zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Op de factuur wordt dan vermeld: “te laat afgezegd” of “niet op komen dagen”.
 9. Bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten van AHC door overlijden van de eigenaar ervan, is waarneming geregeld. De waarneming zal dan worden uitgevoerd door een collega therapeut aangesloten bij de overkoepelende beroepsorganisatie Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG).

Artikel 3.      Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden na behandeling binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door AHC aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. AHC is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Indien de cliënt in verzuim verkeert, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,00.
 4. Indien AHC echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking en zullen op de cliënt worden verhaald. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 4.      Aansprakelijkheid

 1. AHC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat AHC is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. AHC is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.
 2. AHC heeft de grootste zorg besteed aan juistheid en volledigheid van de door haar geleverde digitale, schriftelijke en/of mondelinge informatie. Mocht desondanks blijken dat deze informatie onjuist en/of onvolledig is, dan is AHC niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die hierdoor ontstaan is.
 3. Indien cliënt schade meent te ondervinden ten gevolge van behandeling bij AHC, dan dient cliënt hiervan AHC zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen, zodat AHC in staat wordt gesteld om de, indien dit het geval is, schade tot een minimum te beperken en/of AHC de cliënt kan doorverwijzen naar derden om de, indien dit het geval is, schade tot een minimum te beperken.
 4. Indien AHC aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van AHC beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. AHC is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. AHC is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen, middelen en/of natuurlijke medicijnen. De leverancier van deze supplementen, middelen en/of natuurlijke medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. AHC zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, natuurlijke medicijnen.
 7. Cliënt is volledig zelf verantwoordelijk voor het melden van door AHC geadviseerde supplementen, middelen en/of natuurlijke medicijnen aan zijn huisarts en, indien dit van toepassing is, zijn apotheek en behandelend specialist.
 8. AHC is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van gebruik door cliënt van door AHC geadviseerde supplementen, middelen en/of natuurlijke medicijnen, als de cliënt niet onder regelmatige behandeling van AHC staat. Onder regelmatige behandeling wordt verstaan dat cliënt minimaal eens per 6 weken op consult bij AHC is geweest.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van AHC.

Artikel 5.      Privacy

AHC zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover AHC daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen.

AHC stelt van cliënt een dossier op met, naar inzicht van AHC, relevante informatie. Dit dossier blijft, overeenkomstig de wet, 15 jaar bewaard.

Artikel 6.      Beëindiging overeenkomst

 1. Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling.
 2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;
  1. de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
  2. voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door AHC, zal AHC in overleg met de cliënt zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor AHC extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht. De cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij AHC anders aangeeft.

Artikel 7.      Vrijwaring

De cliënt vrijwaart AHC voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan AHC toerekenbaar is. Indien AHC uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden AHC zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is AHC, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van AHC en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.

Artikel 8.      Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij AHC partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechtbank te ‘s-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 9.      Klachten

AHC is aangesloten bij de Maatschappij ter bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG), de beroepsvereniging voor orthomoleculaire therapeuten en artsen, en de geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB).

Heeft u klachten over het handelen van AHC, houdt deze zich naar uw mening bijv. niet aan de algemene gedragsregels, dan kunt u een klacht indienen. Uw klacht dient u in eerste instantie aan de therapeut/arts zelf voor te leggen en met hem/haar te bespreken. Lukt het niet de klacht binnen de maximale termijn van 6 weken onderling en naar ieders tevredenheid op te lossen, dan kan een klachtenfunctionaris van MBOG worden ingeschakeld. De klachtenfunctionaris kan u helpen uw klacht te formuleren. Soms is het al voldoende dat u uw verhaal kunt vertellen en ziet u af van verdere actie. Soms kan er bemiddeld worden en maakt men met u een afspraak over de vervolgstappen.

Mocht het niet mogelijk zijn om het geschil met de betrokken therapeut en hulp van de klachtenfunctionaris op te lossen, dan zal de klachtenfunctionaris u verwijzen naar de Geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB). Deze onafhankelijke commissie behandelt uw klacht uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk, onder voorzitterschap van een jurist.

Als duidelijk is dat er sprake is van een tuchtwaardige klacht, dan verwijst de klachtenfunctionaris u naar het College van Toezicht, het tuchtcollege van de MBOG. Dit college, onder voorzitterschap van een jurist, behandelt ernstige klachten tegen MBOG-leden en kan indien nodig de Inspectie voor de Gezondheidszorg inschakelen. In zeer ernstige gevallen kan de klachtenfunctionaris direct melding naar de IGZ doen.

 Adressen

 1. De website van MBOG is www.mbog.nl
 2. De website van KAB is www.kab-klachten.nl
 3. Op de website van het Landelijk Meldpunt Zorg vindt u informatie met betrekking tot het indienen van een klacht. https://www.landelijkmeldpuntzorg.nl/burger/vragen
 4. Voor algemene publieksinformatie over de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) kunt u kijken op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/inhoud/wet-kwaliteit-klachten-engeschillen-zorg
 5. De website van de Inspectie voor de Gezondheidszorg is https://www.igz.nl
 6. De website van Tuchtcollege in de gezondheidszorg is https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl